ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ како контролор на лични податоци целосно ја заслужува Вашата доверба бидејќи посветува големо внимание на почитување на приватноста и заштитата на личните податоци.

Заштитата на личните податоците е наш приоритет, па затоа Ве молиме внимателно да ја прочитате оваа Политика за приватност. Со оваа политика за приватност, Ве информираме за природата, обемот и целта за која ги собираме, користиме и обработуваме Вашите лични податоци, за начинот на кој ги штитиме Вашите лични податоци, како и за Вашите права што произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци податоци „Службен весник на Република С.Македонија “бр. 42/20.

ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ како контролор на лични податоци, применува технички и организациски мерки за да обезбеди целосна заштита на личните податоци кои се обработуваат преку оваа веб страница.

1. ПОВАЖНИ ДЕФИНИЦИИ

Политиката за приватност на ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ се заснова на термините што ги користи Законот за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: ЗЗЛП). Таа треба да биде разбирлива за сите заинтерсирани страни т.е субјекти на лични податоци. За да бидеме сигурни дека навистина е така, прво ќе ги објасниме поимите што ги користиме.

Во оваа политика за приватност, меѓу другото, ги користиме следниве поими / дефиниции:

Лични податоци

Под личен податок се подразбира секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува (субјект на лични податоци), а физичко лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на идентификатор како што се име и презиме, матичен број на граѓанинот, податоци за локација, идентификатор преку интернет, или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет.

Субјект на личните податоци

Субјект на личните податоци е идентификувано или физичко лице кое може да се идентификува, чии лични податоци ги обработува контролорот одговорен за обработка на личните податоци.

Обработка на личните податоци

Обработка на личните податоци е секоја операција или збир на операции кои се извршуваат врз личните податоци, или група на лични податоци, автоматски или на друг начин, како што се: собирање, евидентирање, организирање, структурирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, увид, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, усогласување или комбинирање, ограничување, бришење или уништување.

Ограничување на обработката на податоците

Ограничување на обработката на личните податоци е означување на личните податоци кои се чуваат, a со цел ограничување на нивната обработка во иднина.

Профилирање

Профилирање е секоја форма на автоматска обработка на лични податоци, која се состои од користење на лични податоци за оценување на одредени лични аспекти поврзани со физичкото лице, а особено за анализа или предвидување на аспекти кои се однесуваат на извршување на професионалните обврски на тоа физичко лице, неговата економска состојба, здравје, лични преференции, интереси, доверливост, однесување, локација или движење.

Контролор

Контролор е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело, кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци, а кога целите и начинот на обработка на личните податоци се утврдени со закон, со истиот закон се определуваат контролорот или посебните критериуми за негово определување.

Обработувач

Обработувач е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело кое ги обработува личните податоци во име на контролорот.

Корисник

Корисник е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело на кое му се откриваат личните податоци без разлика дали е тоа трето лице или не. Меѓутоа, органите на државната власт и државните органи на кои им се откриваат личните податоци во рамките на посебна истрага во согласност со закон, не се сметаат за корисници, при што обработката на овие податоци од овие органи мора да биде во согласност со важечките правила за заштита на личните податоци според целите на таа обработка.

Трето лице

Трето лице е секое физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело, кое не е субјект, контролор, обработувач или лице, кое под директно овластување на контролорот или обработувачот е овластено да ги обработува податоците.

Согласност

Согласност на субјектот е секоја слободно дадена, конкретна, информирана и недвосмислена изјава на волја, преку изјава или јасно потврдено дејствие, а со кои се изразува согласност за обработка на неговите лични податоци.

2. НАЗИВ И АДРЕСА НА КОНТРОЛОРОТ

ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ

Адреса ул. Скупи 3а, 1000 Скопје

+389 2 3099 509

https://www.orka.mk

3. ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Може да го контактирате Офицерот за заштита на личните податоци - ИРЕНА БЛАЖЕВСКА, со е-mail адреса privacy@orka.mk или irena.blazevska@orka.mk и телефонски број 071/300-400. Секој посетител на оваа веб страница или друг субјект на лични податоци, може во секое време директно да контактира со нашиот офицер за заштита на лични податоци за какви било прашања и предлози во врска со заштитата на личните податоци.

4. КАКО ГИ ПРИМЕНУВАМЕ НАЧЕЛАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ?

Законит, фер и транспарентен начин на обработка на личните податоци

Вашите лични податоци ги собираме и обработуваме исклучиво врз основа на Ваша согласност, врз основа на законска обврска, договорна обврска или за наши легитимни интереси.

Ограничување на целта на обработката на личните податоци

Преку каналите за комуникација, Вашите лични податоци се собираат и обработуваат за да ви одговориме на прашањата и коментарите кога не контактирате. Вашите лични податоци не се предмет на натамошна обработка за цели различни од првично дефинираните.

Ограничување на обемот на личните податоци

Обработката на личните податоци е ограничена само на оние податоци кои се неопходни за да се исполнат целите на обработката. Обемот на личните податоци е соодветен на она што е потребно за исполнување на целите, определени подолу во оваа политика за приватност. Доколку се појави потреба за дополнителна обработка на Вашите лични податоци, ќе Ве информираме и ќе побараме Ваша согласност за таа дополнителна обработка.

Точност на личните податоци

Спроведуваме разумни мерки за потврдување на точноста, за исправка и/или бришење на неточните лични податоци кои ги обработуваме. Покрај овие мерки, Ви овозможуваме да го остварите Вашето право да побарате исправка, дополнување или бришење на личните податоци на лесен и едноставен начин преку обрасците за остварување на правата на субјектот, дел на оваа Политика.

Ограничување на роковите на обработка на личните податоци

ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ води грижа, Вашите лични податоци да се чуваат во роковите предвидени со закон каде е дефинирано или со интерните процедури, а роковите се наведени во оваа политика за приватност и во каталогот со збирки на лични податоци. По изминувањето на роковите или по исполнување на целта за обработката, Вашите лични податоци се бришат/уништуваат соодветно нашите интерни процедури.

Интегритет и доверливост на личните податоци

ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ презема соодветни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци што се собираат преку рзличните начини, од неовластен пристап, незаконско откривање и уништување на податоците. Пристапот до личните податоци е ограничен само на лицата кои се посебно овластени за тоа.

5. КОЈА Е ПРАВНАТА ОСНОВА И ЦЕЛТА ЗА ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, КАКО И КОИ КАТЕГОРИИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ГИ СОБИРАМЕ? КОЈ Е РОКОТ ДО КОЈ ГИ ЧУВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

5.1 Поради потребата од реализација на вработувањето, склучувањето на договорот според Законот за работни односи, собираме и обработуваме неопходни лични податоци на нашите вработени – име и презиме, телефонски број, адреса на живеење, матичен број, трансакциска сметка, националност и други податоци а со цел отварање на лично досие на вработениот и склучување на договор за вработување. Овие лични податоци се обработуваат и чуваат во рокови дефинирани со закон и може да се врши пренос и на други обработувачи и институции.

5.2 Поради потребата од реализација на одредена услуга, може да ангажираме надворешни соработници по договор за услуги, па за таа цел собираме и обработуваме неопходни лични податоци на субјектот – име и презиме, телефонски број, адреса на живеење, матичен број, трансакциска сметка. Овие лични податоци се обработуваат и чуваат во рокови дефинирани со закон и може да се врши пренос и на други обработувачи и институции.

5.3 Кога одлучувате да доставите ваша биографија со цел аплицирање на објавен оглас од наша страна, вие доброволно ни ги доставувате вашите лични податоци наведени во биографијата. Овие податоци се обработуваат за да се изврши селекција на кандидат, по што ќе започне процедура на вработување на кандидатот. Може да побараме од вас согласност доколку сакате вашите податоци да ги чуваме во нашата база, со цел избор за следните огласи. Доколку не ни доставите писмено известување за согласност, ние нема да ги задржиме ваши лични податоци, подолго од 6 месеци, по што истите ќе бидат избришани од нашата евиденција.

5.4 При посетата на нашата интернет страна од страна на серверот, за секој посетител се креираат логови со следниве податоци:

При користење на овие општи податоци и информации, не донесуваме заклучоци за корисникот. Наместо тоа, овие информации ни се потребни за правилно да ја испорачаме содржината на нашата веб страница, да ја оптимизираме содржината на нашата веб страница, да обезбедиме долгорочна одржливост на нашиот информациски систем и технологијата на веб страницата, и да им ги дадеме на органите за спроведување на законот информациите потребни за гонење во случај на сајбер-напад. Во моментов нашата веб страна не користи колачиња, па затоа и нема опција за прифаќање или одбивање на колачињата.

Во случај кога сакате да контактирате со нас на нашата електронска пошта, доброволно одлучувате кои лични податоци сакате да ни ги доверите (пример име и презиме, телефонски број за контакт, е-пошта). Контролорот понатаму ќе го обработи вашиот e-mail во согласност со содржината на барањето, и истите ќе се чуваат се до исполнување на целта за која се побарани, по што подлежат на бришење согласно нашите интерни акти.

Во моментот на објавување на оваа Политика, веб сајтот на Орка Холдинг АД Скопје е во фаза на ажурирање и не користи колачиња (cookies).

5.5 Поради потребата од реализација на нашите услуги од сметководство, правна служба, човечки ресурси, ИТ услуги или услуги за архивирање, за изработка и доставување на понуда до клиентот, а понатаму и склучување на договор за реализација на услугата, собираме и обработуваме лични и други податоци – име и презиме, адреса на живеење, телефонски број, е-маил адреса, матичен број и др. Овие лични податоци се обработуваат и чуваат во рокови дефинирани според интерни процедури и законски рокови дефинирани во договор со клиентот / контролор, и може да се врши пренос и на други обработувачи и институции.

6. ДАЛИ ВРШИМЕ ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

Серверите на веб страницата ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ се наоѓаат во Соединетите Американски Држави со што се врши пренос на личните податоци надвор од ЕУ и Европски Економски Простор (ЕПП).

7. ОБРАБОТУВАЧИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Може да користиме трети страни даватели на услуги за обработка на вашите лични податоци. Овие даватели на услуги може да се лоцирани во Македонија, во и надвор од Европската Унија (ЕУ), Европскиот економски простор (ЕЕП) или трети земји. Ние потврдуваме дека овие обработувачи ги обработуваат личните податоци во согласност со европското законодавство за заштита на личните податоците за да гарантираат соодветно ниво на заштита на личните податоците, дури и ако личните податоци се пренесени во земја надвор од ЕЕП за која не постои одлука за соодветност на Агенцијата за заштита на личните податоци. Контролорот ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ има склучено договори за соработка со обработувачите, со точно дефинирани цели за обработка, минимален обем на потребни лични податоци, обработка и рокови на чување, како и правила за задолжително усогласување и примена на Законот, а со цел демонстрирање на високо ниво на заштита на личните податоци. Преносот на личните податоци на други обработувачи не се извршува, освен во случај кога сме обврзани со закон и преку користење на веб страницата.

8. ДАЛИ И НА КОГО ЌЕ ГИ ОТКРИЕМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СОГЛАСНО ЗАКОН?

Вашите лични податоци ќе ги откриеме на надлежни државни органи за цели на водење на постапки согласно закон. За секое откривање на Вашите лични податоци, ќе водиме писмена евиденција и ќе Ве известиме на соодветен начин. Доколку во иднина се појави потреба за откривање на податоците на трето лице кои не се предвидени во оваа Политика, ќе побараме Ваша согласност онаму каде што е тоа неопходно и ќе извршиме дополнување на Политиката за приватност пред таа обработка воопшто да започне.

9. КОИ СЕ ВАШИТЕ ПРАВА КАКО СУБЈЕКТИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

1) Право на потврда

Како субјект на лични податоци имате право да добиете потврда од ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ дали ги обработуваме Вашите лични податоци.

2) Право на пристап (член 19 од ЗЗЛП)

Во секое време, бесплатно имате право да добиете информации од ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ за Вашите лични податоци, како и копија од овие податоци. ЗЗЛП Ви гарантира пристап до следниве информации:

Покрај тоа, имате право да добиете информации за тоа дали личните податоци се пренесени во трета земја, како и за соодветните заштитни мерки во врска со преносот.

3) Право на исправка (член 20 од ЗЗЛП)

Имате право да добиете исправка на Вашите неточни лични податоци без непотребно одложување. Земајќи ги предвид целите на обработката, имате право да ги дополните нецелосните лични податоци.

4) Право на бришење или „Право да се биде заборавен“ (член 21 од ЗЗЛП)

Имате право да барате бришење на Вашите лични податоци без непотребно одложување. Ние сме должни да постапиме по ваквото барање ако е исполнет еден од следните услови:

5) Право на ограничувања за обработка (член 22 од ЗЗЛП)

Имате право да ја ограничите обработката на Вашите лични податоци, доколку е исполнет еден од следниве услови:

6) Право на преносливост на податоците (член 24 од ЗЗЛП)

Имате право да ги добиете вашите лични податоци, во читлив формат, со цел истите да бидат пренесени кај друг контролор, ако обработката е заснована врз основа на претходна согласност, и ако истите е автоматска. Личните податоци може директно да бидат доставени до новиот контролор (ако е тоа возможно).

7) Право на приговор (член 25 од ЗЗЛП)

Право на приговор врз основа на конкретна ситуација при обработката на вашите лични податоци.

8) Дали донесуваме одлуки врз основа на автоматска обработка на податоци? (член 26 од ЗЗЛП)

ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ не донесува поединечни одлуки врз основа на автоматска обработка на податоци вклучувајќи и профилирање.

9) Право на повлекување согласност за обработка на податоците

Согласноста за обработка на Вашите лични податоци, имате право да ја повлечете во секое време.

Офицерот за заштита на личните податоци ќе постапи по Вашето барање за остварување на Вашите права без одлагање. За сите прашања во врска со заштитата на личните податоци, може во секое време да го контактирате офицерот за заштита на лични податоци.

Обрасците за остварување на Вашите права наведени во оваа политика, ќе Ви бидат достапни на Ваше барање од одговорното лице.

10) Право на поднесување барање до Агенција за заштита на личните податоци

Доколку сметате дека личните податоци не ги обработуваме согласно ЗЗЛП можете да се обратите до:

Агенција за заштита на личните податоци

бул. „Гоце Делчев“ бр. 18 Скопје

https://www.dzlp.mk

е-mail адреса: info@privacy.mk

10. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОВАА ПОЛИТИКА

ОРКА ХОЛДИНГ АД СКОПЈЕ има право да ја ажурира оваа политика за приватност на личните податоци во кое било време. Кога ќе го направиме тоа, ќе дадеме известување на интернет страницата или политикита може да биде истакната и интерно во Контролорот и ќе го ревидираме датумот на ажурирање на крајот на оваа страница. Субјектот на личните податоци/корисникот, е информиран, прифаќа и се согласува дека е негова одговорност периодично да ја проверува политиката за приватност и дека е свесен за промените.